Copyright © 2013 Marta Coronado Zamora

Perquè és tan útil?
Perfils d'un bioinformàtic

Què és un llenguatge de programació?
Codi interpretat vs. compilat
Perquè PERL?
Instal·la PERL
El meu primer programa en PERL

Noms
Noms de variables
Variables escalars

Matrius
Matrius associatives
File Handling

If - elsif - else
Operadors comparatius per números i cadenes
Bucles

Cerca de patrons
Extracció
El format FASTA

Descarrega't la
guia del curs

aaaaaaaaaaaaiii