imprimir | pdf             intranet                                                                                                            

Home

            

 Bioinformàtica del grau de genètica

 

Objectius  i contextualització del curs

La bioinformàtica, el tractament, la anàlisi informàtica, la interpretació i modelització de dades moleculars i genòmiques ha adquirit un protagonisme fonamental a la genètica actual. La matèria impartida durant aquest curs constitueix una visió introductòria a la bioinformàtica i els objectius principals són:

    • Proporcionar als estudiants els coneixements bioinformàtics bàsics que els permeti tant l'ús d'eines per realitzar cerques d'informació a les bases de dades (tant bibliogràfiques com moleculars) com abordar l'anàlisi computacional de seqüències d'àcids nucleics, proteïnes i genomes.
    • Aplicar la programació de scripts per a la automatització de tasques bioinformàtiques reiteratives
    • Donar una perspectiva del potencial d'aquesta disciplina tant en l'àmbit de la recerca com professional.

 


Prerequisits (amb assignatures prèvies del grau de Genètica) 

    • Es convenient que l'alumne repassi els conceptes bàsics assolits a les assignatures de segon: Genètica Molecular de eucariotes, Genètica Molecular de procariotes, el mòdul de Bases de dades i fonaments de programació dins de l'assignatura tècniques instrumentals i Genètica de poblacions i el contingut sobre estructura i funció de proteïnes de la assignatura de Bioquímica. Així també aquesta assignatura es complementa amb la assignatura Genòmica, proteòmica i interactòmica que es fa a aquest mateix quadrimestre, per la qual cosa ha de haver un co-seguiment. 
    • És molt recomanable coneixements d'anglès per la lectura d'informació

 


 

Home | Tema Genómica | Tema Filogenia | Tema Automatización | Trabajos | Seminarios | Bibliografía | Links | Examen | Tutoría | News on Bioinformatics | 

Curso de Bioinformática del Grado de Genética de la UAB
Curso 2013-14